Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ(1905-1949 ) ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ
Creator ᠰ᠂ ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠶᠠᠫᠦᠨ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ;ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ; ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ; ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract 1905 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ 1949 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ᠣᠢᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠢᠢᠯ  ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠠᠳ ᠤᠨ 20 ᠳ ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠌ ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ᠃20 ᠳ᠍᠋᠋᠍ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 90 ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠢᠢᠴᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠣᠯᠳᠦᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠰᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn