Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ; 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ (ᠪᠠᠷᠤᠭ 8᠎—9᠋ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ) ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 13᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2006年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn