Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ - ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠡ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠹᠸᠡᠩ
Keyword 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ - ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠡ》 ; ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ; ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠠᠷᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ - ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠡ》 ᠪᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ᠡᠷᠡᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠠᠯᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ17 ᠳ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ - ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠡ》 ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠬ᠋ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠴᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ - ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠡ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn