Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Creator ᠳ᠋‍᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ
Keyword ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠨ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠᠨ 13᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠦᠨ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠠᠷᠬᠢᠯᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn