Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠡᠦᠳᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠦᠯᠦᠪ-ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ(2015ᠣᠨ)
Creator ᠵᠢᠷᠠᠨᠲᠠᠢ; ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ
Keyword ᠲᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ; ᠲᠢᠭ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 10 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠨᠢᠨ ᠤ 480 ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠦᠪᠦᠷᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn