Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ》 ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠴᠸᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠯᠰ; 《ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵ ᠤᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ》; ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract 《ᠵᠢᠩᠾᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ 》 ᠪᠤᠯ1913ᠣᠨ ᠡᠴᠡ 1919ᠣᠨ=ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠨᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn