Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠢ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠦ ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ; ᠵᠦᠰᠦᠮ; ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ
Abstract ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠪᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠯ ᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠦᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn