Paper Information


Title ᠫᠠᠵᠠᠢ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨ; ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
Keyword ᠫᠠᠵᠠᠢ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》; ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ (ᠬᠠᠲᠤᠨ) ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠫᠠᠵᠠᠢ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn