Paper Information


Title ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ-ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ; ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠦᠢ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠦᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠵᠦᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ ᠨᠢᠭ᠌ᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ;ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠨᠡᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠴᠢᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn