Paper Information


Title ᠮᠤᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ》ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠴᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠮᠧᠢ
Keyword ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 《ᠭᠤᠷᠪᠠ》ᠪᠤᠶᠤ 《ᠳᠦᠷᠪᠡ》ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 《ᠭᠤᠷᠪᠠ》ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠶᠠᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠨᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn