Paper Information


Title ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠦᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠴᠢ
Keyword ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ; ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠦᠭᠡ; ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠯ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠨᠠᠡᠢᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ》ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠡᠢᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠡᠳᠴᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠱᠤᠳᠤᠷᠭᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠠᠮᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ᠂ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠎᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶ ᠡ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ ᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn