Paper Information


Title ᠷᠠᠰᠢᠫᠤᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠦᠳᠤᠭᠡ
Keyword ᠷᠠᠰᠢᠫᠤᠩᠰᠤᠭ;ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠫᠤᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn