Paper Information


Title ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠡᠯᠬᠦᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠡᠯᠬᠦᠲᠡᠢ ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ; ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ; ᠲᠤᠮᠤᠭ; ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠡᠯᠬᠦᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠶᠢᠨᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠡᠯᠬᠦᠲᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠮᠤᠬᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠤ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠡᠯᠬᠦᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠃ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn