Paper Information


Title ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠢ ᠫ • ᠷᠠᠮᠫᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠦ‍ • ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ
Keyword ᠫ • ᠷᠠᠮᠫᠢᠯ;《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠢ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠢ ᠫ • ᠷᠠᠮᠫᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn