Paper Information


Title ᠰ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
Creator ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠰ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ; ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠬᠡ; ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠳᠡ 
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ 30᠋᠋ ᠋‍ᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn