Paper Information


Title ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ《 ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠤᠭᠡᠨ》᠋  ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤ‍ • ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ; ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠤᠭᠡᠨ
Abstract ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠦᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ᠃ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠶᠰᠤᠳᠤ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠢᠰᠤᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠦᠬᠡᠯᠦᠨ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1162ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠦᠵᠢᠨ᠂1164ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn