Paper Information


Title ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠯᠾᠷᠠᠮᠪᠠ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ; ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ; 《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ》
Abstract ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠯᠾᠷᠠᠮᠪᠠ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ;ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠤᠯ ᠵᠢᠯᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ;《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn