Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷ ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠳ• ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠤᠷ ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ; ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠡ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠡ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠦ ᠵᠠᠪᠰᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn