Paper Information


Title ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ
Creator ᠵᠢᠭ᠍ᠽᠠᠨ
Keyword ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ; 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》; ᠰᠣᠳᠤᠺᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ 1980ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn