Paper Information


Title ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ——《ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠄ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠪᠡ‍᠂ ᠰᠦᠬᠡ
Keyword ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ; ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠳᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn