Paper Information


Title ᠬᠠᠡᠢᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠬᠠᠡᠢᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠡᠢᠭᠠᠯᠢ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《 ᠬᠠᠡᠢᠷ ᠡ》᠋᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠠᠡᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠠᠯᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠯᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠡᠢᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠨ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠡᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn