Paper Information


Title ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯᠲᠦ; ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
Keyword ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ; ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ; ᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ; ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠳ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡᠳ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠢ 《ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 《ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn