Paper Information


Title ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠯᠠᠪᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ — ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 160 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
Creator ᠬᠠᠳᠠᠭᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠴᠢᠷᠢᠨ
Keyword ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ; ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ; ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠯᠠᠪᠷᠤᠩ
Abstract ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 160 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠪᠠ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ)ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn