Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠲ᠋᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠩ; ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn