Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠤ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ; ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠠᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ《 ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠢ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠡ ᠤᠳᠤ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠠᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠦ᠂《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠦᠬᠡᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠡᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn