Paper Information


Title ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ — ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ— ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠤᠯ
Creator ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ
Keyword ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ; ᠬᠦᠯᠢᠴᠡᠩᠬᠦᠢ ᠤᠪᠤᠷ ;᠋ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠᠯ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠴᠡᠩᠭᠦᠢ ᠤᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠦ ᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn