Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠸᠨᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠳ·ᠴᠠᠷᠠᠩᠰᠤᠳᠨᠠᠮ〔ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ〕‍
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ《ᠪᠸᠨᠽᠢ》(本子) ᠪᠣᠶᠤ《ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn