Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ
Creator ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠦᠦ
Keyword ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌; RCAᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ;LCVᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ 6300ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ 3700᠂ ᠨᠠᠠ ᠺᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨmini-speechᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌[j][w]ᠪᠠ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn