Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ
Creator ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ
Keyword ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ; ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ; ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠦ; ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠵᠠᠨᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠨᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠮᠦ ᠰᠤᠮᠦ ᠲᠠᠯᠡᠢᠵᠦ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠳᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠡᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵ ᠡᠷ ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠤ ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn