Paper Information


Title 《ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠥ ᠨᠢ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ
Abstract 《ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ》 ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷ ᠶᠢᠨᠷ ᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠲᠠᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn