Paper Information


Title ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ-ᠮᠠᠷᠺᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ
Creator ᠬᠠᠳᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ; ᠮᠠᠷᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳ
Abstract ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠋ᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠢᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠋ᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1983年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn