Paper Information


Title ᠬᠤᠩ ᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠯᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ
Creator ᠬᠡᠷᠤᠯᠤᠨ; ᠴᠸᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠸᠸ; ᠯᠢᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠸᠸ; ᠰᠦᠬᠡ
Keyword ᠬᠤᠩ ᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠯᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ;ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ
Abstract ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩ ᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠰᠢᠨ ᠡᡁᠸ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠯᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠡ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn