Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ; ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠯᠡᠪᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn