Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠪᠠᠷᠢᠯ
Creator ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠢᠯᠢᠳᠦᠨ ; ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠪᠠᠷᠢᠯ
Abstract 1662ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠢᠯᠢᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠢᠯᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠪᠡᠢ᠌ᠯᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠶ ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠢᠬᠡᠢ᠌ᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn