Paper Information


Title ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠼᠠᠢ
Keyword
Abstract ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ (1) ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ; (2) ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; (3) ᠪᠦᠬᠡ ᠢᠳᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ; (4) ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn