Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠢᠷᠭᠡᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Creator ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ
Keyword ᠢᠷᠭᠡᠨ ; ᠤᠳᠬ ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠢᠷᠭᠡᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ《 ᠢᠷᠭᠡᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ ᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn