Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠦ
Creator ᠪᠤᠭᠴᠣ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠬᠡ;ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 
Abstract ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ? ᠬᠡᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠋ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠭᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn