Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ᠄ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠤ ? ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠤ ?
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ; ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ; ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠤ ? ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠤ ? ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn