Paper Information


Title ᠵᠢᠩᠭᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
Creator ᠰᠢᠶᠧ ᠶᠦᠩ ᠮᠧᠢ; ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠵᠢᠩᠭᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠮᠤᠬᠠᠯᠢ; ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠢᠦᠢ ᠯᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ; ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠩ
Abstract ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠢᠨ (ᠲᠡᠮᠭᠡᠲᠦ) ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠣᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠮᠤ ᠨᠠᠷ ᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠤᠬᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠭᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠬᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠴᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠮᠤᠬᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠢ᠌ᠰᠢ ᠰᠠᠯᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠳᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠬᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠩ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn