Paper Information


Title ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ
Creator ᠯᠢᠤ ᠹᠦ᠋ ᠶᠢᠩ; ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠩ
Keyword ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠱᠠᠳᠤ; ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn