Paper Information


Title ᠪ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠ‍᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠪ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ; ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ;ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ 
Abstract ᠪ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠨ᠂ ᠴᠡᠬᠢᠮᠵᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨᠷ  ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ ᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠬᠦᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠮᠦᠹᠦᠬᠡᠳᠦᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠦ ᠠ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠠᠷᠦᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn