Paper Information


Title ᠠᠷᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠯᠡᠮᠠ ᠲᠢᠯᠤᠸᠠᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠨ‍ • ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠲᠢᠯᠤᠸᠠᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ; ᠤᠭ ᠡᠬᠢ; ᠨᠠᠷ ᠡ ᠴᠤᠯᠠ; ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠤᠷᠵᠢ; ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠤᠯ; ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ
Abstract ᠲᠢᠯᠤᠸᠠᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠢᠩᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠡ ᠳ᠋ᠢᠯ ᠨᠦᠳᠤᠵᠦ ᠠᠮᠢ ᠵᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠢᠯᠤᠸᠠᠪᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠴᠠᠯᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠡ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠠᠷᠠᠡᠢᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠲᠢᠯᠤᠸᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠲᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠳ ᠲᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠭ ᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠡᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨᠳᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠷᠠᠰᠢᠫᠤᠩᠰᠤᠭ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠡᠢᠮᠠᠳᠡᠢ ᠵᠠᠩᠴᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn