Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ—ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ
Creator ᠭᠸᠨ ᠰᠦᠸᠸ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠣᠯᠢ; ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ; ᠠᠮᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ; ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠢᠷᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ0ᠢ ᠲᠣᠷᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn