Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ [で] ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ [で] ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ 《 ᠪᠠᠷ /  ᠢᠶᠡᠷ》 ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ [で] ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 《 ᠪᠠᠷ /  ᠢᠶᠡᠷ》 ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ 《 ᠪᠠᠷ /  ᠢᠶᠡᠷ》 ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ; 《 ᠪᠠᠷ /  ᠢᠶᠡᠷ》 ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ; 《 ᠪᠠᠷ /  ᠢᠶᠡᠷ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠃ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠴᠠᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn