Paper Information


Title 《ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩ᠋ᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠨᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠢ᠌ᠳ; ᠪ‍᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠦᠰᠦ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ; ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ; ᠬᠡᠢ᠌ᠮᠤᠷᠢ; ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠡᠢ᠌ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2005年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn