Paper Information


Title 《ᠤᠷᠴᠤᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤ • ᠴᠤᠭ
Keyword ᠤᠷᠴᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ; ᠤᠷᠴᠤᠨ; ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠴᠤᠨᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠸᠴᠢᠯᠢᠶᠸᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ 《ᠤᠷᠴᠤᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ 《ᠪᠤᠭᠤᠴᠢᠨ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1982年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn