Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯ
Creator ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯ 
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠦᠷᠢ — 《ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ》ᠪᠠ 《ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ》᠋  ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ ᠡ》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠦᠪ ᠶᠤᠰᠤᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn