Paper Information


Title ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠦᠬᠦᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠦᠬᠦᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ; ᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ; ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ; ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ
Abstract ᠴᠦᠯᠡᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠦᠬᠦᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠣᠷ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠌ ᠡ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠴᠦᠯᠡᠷᠭᠡᠭ᠌᠂ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠦᠬᠦᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠷ ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠦᠬᠦᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn