Paper Information


Title ᠦᠪᠦᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠵᠢ‍᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword ᠦᠪᠦᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ; ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠳ᠂ ᠦᠵᠢᠶᠡᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠦ᠋᠋ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠭᠤᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn