Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠤᠤ ᠯᠢᠩᠬᠤ ᠠ
Keyword ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ; ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ
Abstract ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn